• Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie informacji pozyskanych od Państwa
 • Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji naszych usług oraz okres konieczny do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów
 • Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie umowy
 • Państwa dane są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług w związku ze zleconym nam zakresem prac
 • Przekazanie danych jest dobrowolne jednak ich brak spowoduje brak możliwości realizacji naszych usług
 • Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom
 • Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w związku z wykonywaniem przez nas usług na Państwa rzecz, w tym m.in. Instytucjom (np. państwowym, samorządowym) zaangażowanym w realizację naszych usług, Instytucjom powołanym do ochrony Państwa prawnie uzasadnionych interesów i ich pełnomocnikom, naszym pracownikom i osobom współpracującym z nami, naszemu biurowi księgowemu oraz na żądanie uprawnionych organów
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Kompania Doradcza Sp. z o.o., ul. Okrężna 33, 05-806 Komorów
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i w tym celu należy kontaktować się z administratorem danych na adres: biuro@polskakompania.pl
 • W zakresie w jakim dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO/UODO przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Państwa dane nie podlegają profilowaniu
 • Przetwarzane dane należą do kategorii danych osobowych zwykłych i obejmują dane konieczne dla potrzeb realizacji usługi prawnej, w tym podstawowe dane osobowe, adres i telefon kontaktowy, e-mail oraz przekazaną nam dokumentację

ZGODA

Niezależnie od powyższego informujemy, że przesyłając informacje i dokumenty w celu ich analizy na e-mail: biuro@polskakompania.pl lub inny zarejestrowany adres e-mailowy naszej firmy WYRAZILI PAŃSTWO ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ KANCELARIĘ ORAZ POTWIERDZILI PAŃSTWO OTRZYMANIE INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z informacją otrzymaną przed przesłaniem tych dokumentów.