Usługi dla samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych

Dzięki współpracy z Polską Kompanią Doradczą finansowanie możecie Państwo otrzymać w ramach:

 • Programów międzynarodowych
 • Programów krajowych oraz regionalnych, w ramach pomocy strukturalnej UE
 • Funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • Funduszy krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Funduszy krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Funduszy krajowych (Ministerstwa)

Analiza potrzeb jednostek sektora finansów publicznych

 • poszukiwanie źródeł pozyskiwania środków na inwestycje
 • reprezentowanie JST w instytucjach wdrażających
 • przygotowanie porozumień pomiędzy JST

Ekspertyzy i analizy – Plany Rozwoju Lokalnego, Lokalne Plany Rewitalizacji, Strategie Rozwoju

 • opracowywanie analiz eksperckich związanych z rozwojem JST
 • kompleksowe przygotowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego (w tym Obszarów Funkcjonalnych) zgodnie z dokumentami na poziomie regionalnym i krajowym
 • kompleksowe przygotowanie i aktualizacja Lokalnych Planów Rewitalizacji
 • przygotowanie oraz przeprowadzenie procedury związanej z Planem Niskiej Emisji

Studia wykonalności i wnioski aplikacyjne

 • przygotowanie pełnych aplikacji do programów pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych lub innych
 • sporządzenie Studium Wykonalności

Współpracujemy z zaufanymi partnerami posiadającymi niezbędne pozwolenia specjalizującymi się w opracowywaniu dokumentacji technicznych, raportów oddziaływania na środowisko i audytów energetycznych.

Zarządzanie projektami (m.in. zgodnie z metodyką PRINCE2)

 • nadzór merytoryczny nad projektem
 • rozliczenie projektów, sporządzanie sprawozdań
 • działania promocyjne projektu

Szkolenia

 • przeprowadzanie szkoleń skierowanych do pracowników JST
 • realizacja i zarządzanie projektami szkoleniowymi finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas szkoleń wykorzystujemy własne autorskie programy szkolenia, a także współpracujemy z trenerami, specjalistami oraz instytucjami, które stanowią autorytet w poszczególnych dziedzinach. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a szkolenia są przygotowywane w ten sposób, aby uwzględnić specyfikę i potrzeby uczestników.

Zamówienia publiczne

 • opracowanie dokumentacji z postępowania, dokumentacji uzupełniającej, rozstrzygnięć

Działania promocyjne

 • promocja projektów wynikająca z obowiązujących rozporządzeń UE
 • przygotowanie i publikacja artykułów w mediach
 • przygotowanie prezentacji, wizualizacji, tablic informacyjnych