Usługi dla przedsiębiorców i sektora B+R

Dzięki współpracy z Polską Kompanią Doradczą finansowanie możecie Państwo otrzymać w ramach:

 • Programów międzynarodowych
 • Programów krajowych oraz regionalnych, w ramach pomocy strukturalnej UE
 • Funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • Funduszy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
 • Funduszy krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Funduszy krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Funduszy krajowych (Ministerstwa)

Pomoc publiczna/fundusze UE

 • analiza planów inwestycyjnych pod kątem możliwości finansowania inwestycji 
 • z funduszy strukturalnych lub innych źródeł
 • identyfikacja źródeł finansowania projektu i ocena możliwości uzyskania pomocy finansowej
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalności wg standardów wymaganych przy składaniu wniosków o dofinansowanie
 • pełne rozliczanie i monitorowanie dofinansowanych projektów
 • monitoring funduszy strukturalnych
 • audyty wzornicze

Broker Innowacji

 • nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących procesom komercjalizacji wyników badań naukowych
 • wsparcie procesu transferu technologii
 • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • przygotowywanie wykazów projektów badawczych posiadających wysoki potencjał komercyjny
 • pomoc w uzyskiwaniu dofinansowania na przedsięwzięcia z zakresu działalności badawczo-rozwojowej

Zarządzanie projektami (m.in. zgodnie z metodyką PRINCE2)

 • doradztwo na etapie planowania, realizacji i zamykania projektu
 • sprawowanie wskazanych ról w ramach Zespołu Projektowego (np. Kierownik Projektu)
 • pełnienie obowiązków Biura Projektu/administracyjne wsparcie projektu
 • realizacja sprawozdawczości zgodnie z wymogami donatora

Zajmujemy się także pomocą związaną z lokowaniem inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Zakres współpracy ustalany jest indywidualnie, w zależności od rodzaju pomocy i jej przeznaczenia.