Zgodnie z projektem całkowita alokacja dla Polski na lata 2021-2027 wyniesie prawie 65 mld euro (przed transferami). Podział środków na poszczególne fundusze kształtuje się następująco:

a) fundusze strukturalne – 52 772 (87% alokacji celu 1.), w tym:

– EFRR – 40 113 mln euro (76% funduszy strukturalnych);

– EFS+ – 12 659 mln euro (24% funduszy strukturalnych);

b) FS – 8 146 mln euro (13% alokacji celu 1.).

Poniżej przedstawiono planowany katalog Programów Operacyjnych:

1) Program w zakresie infrastruktury transportu, energetyki i środowiska, zdrowia, kultury, nauki i edukacji oraz spraw społecznych – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2) Program w zakresie badań, rozwoju oraz innowacyjności – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3) Program w zakresie rozwoju cyfrowego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

4) Program w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

5) Program w zakresie województw wschodniej Polski – Program Operacyjny Polska Wschodnia

6) Program w zakresie wspierania regionów z deficytem/obszarów słabszych gospodarczo – brak odpowiednika w obecnej perspektywie

7) Program Operacyjny Pomoc Techniczna

8) 16 regionalnych programów operacyjnych będącymi następcami obecnych 16 RPO.

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027 najprawdopodobniej odbędą się na przełomie 2021 / 2022 roku. Warto rozpocząć już przygotowania. Doświadczenia z obecnej perspektywy wskazują, że z jednej strony optymalnym rozwiązaniem jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach pierwszych konkursów realizowanych przez Instytucje Pośredniczące, z drugiej strony dofinansowanie otrzymują przede wszystkim projekty przygotowane przynajmniej po części pod względem technicznym. Reasumując sugerujemy rozpoczęcie prac przygotowawczych do projektów już w najbliższym okresie, m.in. poprzez opracowanie koncepcji i założeń, a także przeprowadzenie odpowiednich procedur. Zachęcamy do kontaktu z Nami.