Doświadczenie

 

Ogólna charakterystyka projektów zrealizowanych w latach 2004-2014


PONAD 600 MILIONÓW POZYKANYCH DOTACJI

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI PRZEZ NASZYCH PARTNERÓW -

PONAD 1 MILIARD ZŁOTYCH

 

Perspektywa budżetowa 2014-2020

Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski Polsce przyznano 72,9 mld euro na realizację polityki spójności. W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana kwota wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. 

Dostępność tak dużych środków pozwala z optymizmem spojrzeć na olbrzymie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Jednak wraz ze wzrostem środków rosną wymagania. Dlatego też wielu naszych partnerów już dzisiaj prowadzi z nami stałą współpracę, która w najbliższej przyszłości pozwoli na zwiększenie szans pozyskania środków zewnętrznych. 
Obecnie, w zakresie optymalnego przygotowania do nowej perspektywy unijnej, na stałe współpracujemy m.in. z następującymi podmiotami:
 
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. , w szczególności ZM "Mesko” S.A., "Tarnów” S.A., MASKPOL S.A;  URSUS S.A., klasztor OO. Paulinów  Jasna Góra, Black Red White S.A.;OPEGIEKA Sp. z o.o., Eurocast Sp. z o.o., NZOZ Tuchów, Sudpack Kłobuck Sp. z o.o.
 
Ponadto w ostatnim okresie nawiązaliśmy stałą współpracę z:
Gminą Miasto Elbląg, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Elbląską Radą Klastrów, Klastrem Mebel-Elbląg, Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną, Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym w Elblągu
 
O najnowszych sukcesach naszych klientów możecie Państwo przeczytać w Aktualnościach
 
Perspektywa budżetowa 2007-2013
 
W okresie programowania Unii Europejskiej 2007-2013 nasi kontrahenci z sukcesem ukończyli dziesiątki projektów ukierunkowanych m.in. na:
 • działalność badawczo-rozwojową
 • badania oraz wdrożenia
 • rozwój sektora nowoczesnych usług
 • innowacje o wysokim potencjale
 • działalność innowacyjną na poziomie regionalnym
 • ochronę środowiska
 • energetykę
 • teleinformatykę oraz usługi ICT
 • turystykę
 • rewitalizację
 • ochronę zdrowia
 • ochronę dziedzictwa kulturowego
 • infrastrukturę społeczną
 • transport publiczny i drogi
 • szkolenia
 • rozwój instytucji okołobiznesowych
 
Dzięki wspólnym staraniom wartość dotacji w ramach w/w projektów wyniosła ponad 460 mln zł, m.in. z następujących programów:
 • PO IG 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych
 • PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
 • PO IG działanie 4.4, Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • PO IŚ 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
 • PO IŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
 • PO KL - Priorytet 8
 • Regionalne Programy Operacyjne - m.in. Małopolski, Warmia-Mazury
 
Wśród naszych partnerów wymienić możemy m.in.:
ZM „Mesko” S.A., Fabryka Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o., Bumar Sp. z o.o.,  Alstom Power Sp. z o.o., URSUS S.A., OPEGIEKA Sp. z o.o., Eurocast Sp. z o.o., Huta Szkła Kwarcowego, Juropol Sp. z o.o., Jet System Sp. z o.o Spółka komandytowa, NZOZ Tuchów, Fortlofty Sp. z o.o. Spółka komandytowa, BAHPOL Sp. z o.o., Invico S.A., MindMade Sp. z o.o. (WB Electronics group), SICO Polska Sp. z o.o., SECESPOL Sp. z o.o., Gmina Miasto Elbląg.
 
 
Perspektywa budżetowa 2004-2006
 
W tym krótkim okresie z sukcesem nasi kontrahenci ukończyli ponad 10 projektów ukierunkowanych na:
 • innowacyjne inwestycje
 • ochronę środowiska
 • energetykę
 • szkolenia
 
Dzięki wspólnym staraniom wartość dotacji w ramach w/w projektów wyniosła ponad 45 mln zł, m.in. z następujących programów:
 • SPO WKP 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
 • SPO RZL 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
 • SPO WKP 2.2.1 Dotacje na innowacyjne inwestycje
 
Wśród naszych partnerów wymienić możemy:
ZM „Mesko” S.A., Bumar Sp. z o.o., Verbano Film Polska Sp. z o.o., Stanbor s.j., Fabryka Produkcji Specjalnej w Bolechowie, „NITRO-CHEM” S.A., ZM „Tarnów” S.A.